Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

12.03.2018

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

    Приватного акціонерного товариства  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА»

Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Дачна,3.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «АЕЛІТА» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  19 квітня 2018 року за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Дачна,3.

Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 годин  до 1045 годин.  

Початок Загальних зборів об 1100 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах - 13 квітня  2018 року (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 6 904 (шість тисяч дев'ятсот чотири) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 6 904 (шість тисяч дев'ятсот чотири) штуки простих іменних акцій.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1)         Обрання членів лічильної комісії.

2)         Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.

3)         Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.

4)         Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПрАТ «СК «АЕЛІТА» у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5)         Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами діяльності у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6)         Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «АЕЛІТА» у 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7)         Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами діяльності у 2017 р. 

8)         Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами діяльності у 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів.   

9)         Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

10)      Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.

11)      Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

12)     Проведення реєстрації змін до Статуту.

13)     Припинення повноважень лічильної комісії.

 

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Солтис Володимир Михайлович.

Член  Лічильної комісії – Чепіга Тетяна Петрівна.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь  - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

-      Голосування з питань порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття карток для голосування.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування  засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Обрати Головуючим Зборів Камінського Дмитра Йосиповича.

3.2. Обрати секретарем Загальних Зборів Хромченкова Іллю Володимировича.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного :

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році затвердити.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 648.91 грн.

8.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

9.1.Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарськi договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплi-продажу цiнних паперiв;

фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна перевищити 250 000 000,00 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн;

9.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.

9.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

10.1. Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якому надати повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення. 

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

11.1. В зв’язку з набранням чинності Закону України "Про акціонерні товариства" привести Статут у  відповідність до діючого законодавства та затвердити його в новій редакції.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

 12.1. Забезпечити подання необхідних документів для державної редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АЕЛІТА» у новій редакції та відповідних змін відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зміни місцезнаходження Товариства та уповноважити на це Голову Правління Товариства.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

13.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Солтиса В.М. та Чепіги Т.П. після оформлення лічильною комісією протоколів про підсумки голосування та після розгляду всіх питань порядку денного.

 

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://aelite.com.ua.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати прове­дення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Дачна,3. у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення  Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Дачна,3.. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Хромченков Ілля Володимирович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів  (до 19 квітня 2018 року.). Товариство має право  надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Телефон для довідок: 0629409833

 

Найменування показника

Період

Звітний (2017 р.)

Попередній (2016р.)

Усього активів

74377

371636

Основні засоби

306

311

Довгострокові фінансові інвестиції

 

120000

Запаси

 

52

Сумарна дебіторська заборгованість

61869

156800

Грошові кошти та їх еквіваленти

12102

82063

Нерозподілений прибуток

-871

-869

Власний капітал

25229

105167

Статутний капітал

9369

9369

Довгострокові зобов’язання

39516

195825

Поточні зобов’язання

9632

70644

Чистий прибуток (збиток)

-2

4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6904

6904

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

7

 

 Уповноважений Наглядовою радою

 

Голова Правління 

ПрАТ «СК "АЕЛІТА"»                                                                                     Хромченков І.В.