Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Річні Загальні збори акціонерів Товариства

20.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31351587, місцезнаходження: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  26 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 2.

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 01-2017 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 20 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1)    Обрання членів лічильної комісії.

2)    Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.

3)    Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.

4)    Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПрАТ «СК «АЕЛІТА» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5)    Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6)    Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПрАТ «СК «АЕЛІТА» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

7)    Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами діяльності у 2016 р. 

8)    Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «АЕЛІТА» за результатами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів.   

9)    Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «АЕЛІТА».

10)  Про обрання Ревізора ПрАТ «СК «АЕЛІТА».

11)  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

12)  Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення.

13)  Припинення повноважень лічильної комісії.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Іваненко Юлія Степанівна.

Член  Лічильної комісії – Антоненко Вікторія Павлівна.

2.1.  Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь  - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.                                                               

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування  засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3.1. Обрати Головуючим Зборів Боклан Оксану Миколаївну.

3.2. Обрати секретарем Топоркова Юрія Сергійовича. 

4.1. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити.

6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 3031,89 грн.

8.2. Направити прибуток Товариства за 2016 рік на поповнення резервного фонду Товариства.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

9.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2017 р.) Ревізора Товариства.

9.2. Вважати повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2017 р.) Ревізора Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 26.04.2017 р.

10.1. Обрати Ревізора Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11.1. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

12.1. Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення. 

13.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Іваненко Ю.С. та Антоненко В.П. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.aelite.com.ua/.

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 2, а в день проведення Річних Загальних  зборів акціонерів –  за місці їх проведення.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Топорков Ю.С. Телефон для довідок: (044) 594-74-61.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

371636

170772

Основні засоби  

311

315

Довгострокові фінансові інвестиції  

120000

13547

Запаси 

52

52

Сумарна дебіторська заборгованість  

156800

38943

Грошові кошти та їх еквіваленти 

82063

50231

Нерозподілений прибуток 

-869

-873

Власний капітал 

105167

25227

Статутний капітал 

9369

9369

Довгострокові зобов'язання 

195825

35229

Поточні зобов'язання 

70644

110316

Чистий прибуток (збиток) 

4

-504

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6904

6904

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

7

Наглядова Рада Товариства