Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Короткий опис основних термінів та умов договорів страхування, на які потрібно звертати увагу!

Як читати договір страхування?

 

Договір страхування – часто великий і складно написаний документ. Іноді немає часу, а іноді і бажання, детально його прочитати та отримати відповіді на всі запитання, що виникли.

Інформація, що написана нижче саме для таких випадків.

Ознайомлення з умовами договору страхування можна розділити на 3 етапи:

Перший етап –  під час укладання договору страхування;

Другий етап – під час дії договору страхування;

Третій етап – у разі настання страхового випадку.                                  

 

Під час укладання договору страхування важливо звернути увагу на:

 

     1. Страхові випадки

Страховий випадок – подія на випадок якої здійснюється страхування. Наприклад, для страхування авто це може бути: дорожньо-транспортна пригода (ДТП), протиправні дії третіх осіб, стихійні явища та ін. Проте, наприклад, ДТП стає страховим випадком тільки після того, як страхова компанія складе страховий акт. А страховий акт складається страховою компанією тільки у разі своєчасного здійснення страхувальником дій, передбачених договором та надання страховику всіх документів, що підтверджують факт ДТП та розмір збитків.

 

     2. Страхова сума

Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку, т.т. страхова сума – це максимальна сума, яку може отримати Страхувальник у разі повного знищення або втрати застрахованого майна.

Важливим при майновому страхуванні є питання: чи відповідає страхова сума ринковій вартості цього майна? Якщо так, то для визначення страхової виплати розмір збитків враховується повністю. Якщо страхова сума менша від ринкової вартості, то при визначенні страхової виплати до розміру збитків буде застосовано коефіцієнт пропорційності (відношення страхової суми до ринкової вартості).

 

     3. Франшиза

Франшиза - частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком, згідно з Договором страхування, тобто це сума (у договорі зазначена у % або гривнях), що віднімається від суми збитку при здійсненні страхової виплати.

В Договорі страхування може бути передбачена франшиза, умовна франшиза, безумовна франшиза.

Умовна франшиза – сума збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування, якщо розмір збитків не перевищує цієї суми. Збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі, якщо розмір збитків перевищує розмір умовної франшизи.

Франшиза, безумовна франшиза - частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком, згідно з Договором страхування по кожному страховому випадку.

 

      4. Страховий тариф

Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування, т. т. ціна страхування визначена у відносній величині.

Добуток страхової суми на страховий тариф визначає страховий платіж.

 

      5. Страховий платіж

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Важливим є його розмір та термін сплати.

 

 

      6. Набрання чинності договором страхування

Договір страхування може набувати чинності:

-         з моменту внесення страхового платежу (першого страхового платежу);

-         з дати, зазначеної у договорі страхування.

 

      7. Строк дії договору страхування

– період, протягом якого діє страховий захист.

 

      8. Додаткові умови:

У договорі страхування можуть бути інші умови, що впливають на страховий платіж.

Наприклад, при страхування майна – з врахуванням або без урахування зносу, франшиза може не поширюватися на певні збитки, наявність страхових виплат у попередній період страхування та інші.

 

Під час дії договору страхування важливо звернути увагу на:

- виключення із страхових випадків, тобто події, при настанні яких, страхова компанія не здійснює страхову виплату;

- обов’язки страхувальника, тобто обов’язкові дії страхувальника під час дії договору страхування;

- строк повідомлення про страхову подію і дії при її настанні, тобто період часу, із моменту або дня настання страхової події, протягом якого обов’язково потрібно повідомити страховика усно та/або письмово, а також, які інші дії повинен виконати страхувальник при настанні страхової події

При настанні страхової події важливо уважно перечитати договір страхування і звернути увагу на:

- Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та хто їх має надавати, строк надання

Перелік має бути визначений договором страхування.

Обов’язковим документом є повідомлення про страховий випадок/ страхову подію та/або заява на страхову виплату.

Договором можуть бути передбачені строки, протягом яких повинні бути надані документи.

Обов’язок надання документів майже завжди покладений на страхувальника або іншу особу, яка має право на отримання страхової виплати.

Всі документи мають подаватися таким чином, щоб страхувальник мав підтвердження, що їх отримала страхова компанія та дату їх отримання.

- Порядок визначення страхової виплати. Розмір страхової виплати (по страхуванню майна, автомобіля і таке інше) майже завжди буде відрізняти від суми збитку, тому що при розрахунку страхової випали враховується франшиза, знос та інші умови, що передбачені Договором страхування.

- Строк здійснення страхової виплати – період у часі протягом якого страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату. Цей період визначається від дня отримання страховою компанією всіх документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

- Підстави для відмови у виплаті та строк здійснення відмови – підстави для відмови у страховій виплаті визначені ст. 26 Закону України «Про страхування»:

«Підставою для відмови страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є:

1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

2) вчинення страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку;

4) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6) інші випадки, передбачені законом.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.»

 

У договір страхування можуть вживатися терміни, визначення, яких немає ні у самому договорі, ні у чинному законодавстві.

Деякі з них і можливий варіант їх значення:

 

Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика перед Страхувальником згідно з умовами Договору страхування.

 

Страхова подія – подія, що відбулася і має ознаки страхового випадку (для страхування наземних транспортних засобів - це знищення, пошкодження або втрата застрахованого транспортного засобу внаслідок подій, передбачених Договором страхування), та може бути визнана страховим випадком тільки після отримання і розгляду Страховиком всіх документів, що мають відношення до цієї події і складання страхового акту.

 

Навмисні дії – дії Страхувальника (або довіреної особи), здійснюючи які, він передбачає та свідомо прагне знищення, пошкодження або втрати застрахованого транспортного засобу.

 

Бездіяльність – нездійснення дій та заходів, які Страхувальник (або довірена особа) міг та повинен був здійснити.