Стабильный ритм Вашей жизни...
Укр Рус Мапа сайту
Телефоны:

(062)9409833

 
  Обратите внимание

Повідомлення про виникнення особливої інформації

19.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Аеліта"

2. Код за ЄДРПОУ: 31351587

3. Місцезнаходження: 87521 місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ДАЧНА, будинок 3

4. Міжміський код, телефон та факс: 0629409833, 0629409833

5. Електронна поштова адреса: lawyer@aelite.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://aelite.com.ua/ru/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

19.04.2018 року Річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Протокол №1 вiд 19.04.2018р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 250 000 000 (двісті п'ятдесят мiльйонiв) грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 74377 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 336 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -6904 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента -6904 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували "за" прийняття рiшення - 6904 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                                                                   Хромченков Ілля Володимирович

19.04.2018