Стабильный ритм Вашей жизни...
Укр Рус Мапа сайту
Телефоны:

(062)9409833

 
  Обратите внимание

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

22.03.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Аелiта""
2. Код за ЄДРПОУ 31351587
3. Місцезнаходження 03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33, група примiщень 23
4. Міжміський код, телефон та факс (044)3777698 (044)3777698
5. Електронна поштова адреса lawyer@aelite.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою емiтента 21 березня 2017 року на пiдставi заяви про звiльнення вiд Мiлько Лариси Вiкторiвни, вiдповiдно до положень Статуту емiтента та трудового законодавства, прийнято рiшення про звiльнення Мiлько Лариси Вiкторiвни з посади Члена правлiння. Акцiї емiтента Мiлько Л.В. не належать, вiдповiдно її частка в статутному капiталi емiтента - 0 %. Мiлько Л.В. перебувала на посадi Члена правлiння два роки чотири мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних Мiлько Л.В. не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.03.2017 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Аелiта"" прийнято рiшення про змiну посадових осiб емiтента, а саме: звiльнити Голову правлiння Топоркова Юрiя Сергiйовича з 21.03.2017 року, за рiшенням Наглядової ради (Протокол № 02-2017 вiд 21.03.2017 року). Пiдстава прийняття такого рiшення: заява про звiльнення з займаної посади Топоркова Ю.С. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Топорков Юрiй Сергiйович обiймав посаду Голови правлiння ПрАТ "СК "Аелiта"" з 19.01.2016 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
21.03.2017 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Аелiта"" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: обрано на посаду Голови правлiння ПрАТ "СК "Аелiта"" Хромченкова Iллю Володимировича, за рiшенням Наглядової ради (Протокол № 02-2017 вiд 21.03.2017 року). Строк, на який обрано посадову особу: з 22.03.2017 року по 21.09.2017 року. Пiдстава прийняття такого рiшення: вакантнiсть посади. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Протягом останнiх п'яти рокiв рокiв Хромченков I.В. обiймав наступнi посади: Голова правлiння ПрАТ "СК "Джи Пi Страхування"", Голова правлiння ПрАТ "СК "Укрiнтерполiс""

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Хромченков Iлля Володимирович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   22.03.2017
(дата)