Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Порядок денний

23.05.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31351587, місцезнаходження: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, група приміщень 23, повідомляє, що Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  «24» червня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, 2 поверх, кабінет №1. Позачергові Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 07-2016  від 17.05.2016 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – станом на 24 годину «17» червня 2016 року.

 

Проект порядку денного:

1)       Обрання членів лічильної комісії.

2)       Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.

3)       Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.

4)       Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

5)       Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

6)       Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та/або затвердження їх нової редакції.

7)       Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРАТ «СК «АЕЛІТА» та/або затвердження його у новій редакції.

8)       Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції

9)       Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

10)   Припинення повноважень лічильної комісії.

 

Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1.1.     Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Данилова Т.А.

Член  Лічильної комісії — Бутковська О. А.

 

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1.  Затвердити наступний регламент, порядок проведення Позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

-                    Час на доповідь  - 10 хвилин;

-                    Час на запитання – 2 хвилини;

-                    Час на відповіді – 5 хвилин;

-                    Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

-                    На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

-                    Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

-                    Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування  та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання  Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

 

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Обрати Головуючим Зборів Педченко Р.П.

3.2. Обрати секретарем Абрасімова А.В.

 

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради - Комарової Олени Володимирівни, члена Наглядової ради -  Педченко Романа Григоровича та члена Наглядової ради - Шаравари Олександра Петровича.

4.2. Договори (контракти), які були укладені з Головою та  членами Наглядової Ради припинити у зв’язку із припиненням повноважень.

 

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного в частині обрання членів Наглядової ради не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

 

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного в частині затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради:

5.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5.3. Встановити виконання повноважень членів Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

5.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Топоркова Юрія Сергійовичапідписати від імені Товариства договори, які укладатимуться з членами Нагядової ради, не пізніше дня обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради з їх числа.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердити їх в новій редакції.  Внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства відкласти до наступних Загальних Зборів Товариства.

 

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРАТ «СК «АЕЛІТА» та затвердити його в новій редакції.

 

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

8.1. У зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Топоркову Юрію Сергійовичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

 

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

9.1. Визначити Голову Правління Товариства  Топоркова Юрія Сергійовича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення. 

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства  Топоркова Юрія Сергійовича провести державну реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

 

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

10.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Данилової Т.А. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.aelite.com.ua/

Для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день (з понеділка по п’ятницю)  в робочий час з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, група приміщень 23, 2 поверх, кабінет №1, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, - за місцем їх проведення.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), - Голова Правління Топорков Ю.С. Телефон для довідок: (050) 380 82 80.

 

 Наглядова рада Товариства.