Стабільний ритм Вашого життя...
Укр Рус Мапа сайту
Телефони:

(062)9409833

 
  Зверніть увагу

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

22.01.2016

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"

2. Код за ЄДРПОУ

31351587

3. Місцезнаходження

03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33, група примiщень 23

4. Міжміський код, телефон та факс

(044)5281709 (044)528-17-89

5. Електронна поштова адреса

office@aelite.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

aelite.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

18.01.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: припинено повноваження Голови Правлiння Козиного Володимира Вiкторовича з 18.01.2016 року, за рiшенням Наглядової ради (Протокол №01-2016 вiд 18.01.2016 року). Пiдстава прийняття такого рiшення: заява про звiльнення з займаної посади Козиного В.В. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Козиний Володимир Вiкторович обiймав посаду Голови Правлiння ПРАТ "СК "АЕЛIТА" з 19.06.2015 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

18.01.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: обрано на посаду Голови Правлiння ПРАТ "СК "АЕЛIТА" Топоркова Юрiя Сергiйовича, за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №01-2016 вiд 18.01.2016 року). Строк, на який обрано посадову особу: з 19.01.2016 року до 25.11.2017 року. Пiдстава прийняття такого рiшення: вакантнiсть посади. Посадова особа часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Протягом останнiх п'яти рокiв Топорков Ю.С. обiймав наступнi посади: Начальник фiнансового вiддiлу ПрАТ "СК "ФОРТЕ", Генеральний директор ТДВ "СК "АРГО", Генеральний директор ТДВ "СК "АРСЕНАЛ ЛАЙФ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Топорков Юрiй Сергiйович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

19.01.2016

(дата)